สินค้า

ข้าวสินเหล็ก
ข้าวสินเหล็ก

         มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง มีค่าอยู่ประมาณ 58 เกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้
เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้

         จากการวิจัยพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากได้รับการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็กแล้ว จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้
ทำให้สภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง และการทำงานของตับอ่อนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของไตรกรีเซอไรด์ลดลงอีกด้วยคุณค่าทางอาหาร ประโยชน์และสรรพคุณของข้าวกล้องสินเหล็ก
ข้าวกลอ้ งมีคุณค่าทางอาหารทส

สิจค้าใกล้เคียง